سطح رویه پارکت برجسته دست خراشیده (hand scraped laminate flooring) سطحی به مانند سطوح رنده خورده چوب و صاف نشده دارد؛ در واقع تداعی سطوح چوب دوران قدیم نجاری دارد؛

نامگذاری و محبوبیت این نوع پارکت ها بدلیل حس نوستالژیک تراش چوب می باشد ؛

عکس زیر نمایی کامل از سطح رویه پارکت از نوع پارکت دست خراشیده را نشان می دهد :

پارکت برجسته دست خراشیده (Hand Scraped)

 

حتما بخوانید :   سطح رویه پارکت برجسته از نوع نقش برجسته میانه