پرده زبرا کد S 0486 خوش سایه کالیته 16-1 پلیسه گلدار