پرده زبرا چاپی زردوز گل خوش سایه کالیته 28-3 کد ZBB 24002