نوع پلیسه

نخی یک طرفه
دستی یک طرفه
دستی دو طرفه
زنجیری

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز