رنگ

تنالیته بنفش (بادمجونی)
تنالیته قرمز

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز