رنگ

تنالیته صورتی

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز