نوع پلیسه

پهنا

رنگ

تنالیته قرمز
تنالیته زرد
تنالیته کرم

برند

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

نوع پلیسه

پهنا

رنگ

تنالیته قرمز
تنالیته زرد
تنالیته کرم

برند

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز