نوع پلیسه

پهنا

رنگ

تنالیته زرد
تنالیته کرم

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز