برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز

رنگ

تنالیته طوسی