رنگ

تنالیته سفید وسیاه

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز