طرح‌های پرده‌زبرا

بامبو

رنگ

تنالیته سبز

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز