نوع پلیسه

پهنا

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز

رنگ پارچه

dutch-02

تور پلیسه

w01-نباتی
w03-کرم