طرح‌های پرده‌زبرا

بامبو

رنگ

تنالیته قرمز

برند

خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز