استاندارد سایش

AC-3
AC-3

سطح قابل پوشش هر بسته

2.36
2.36

شیار بین تایل ها

بدون شیار
بدون شیار

رویه برجسته

خیر
خیر

ضخامت

8 میلیمتر
8 میلیمتر

ابعاد

121.2x19.5
121.2x19.5

رویه براق

استاندارد سایش

AC-3
AC-3

سطح قابل پوشش هر بسته

2.36
2.36

شیار بین تایل ها

بدون شیار
بدون شیار

رویه برجسته

خیر
خیر

ضخامت

8 میلیمتر
8 میلیمتر

ابعاد

121.2x19.5
121.2x19.5

رویه براق