برند

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

طرح‌های پرده‌زبرا

گل و برگ و طرح‌های رنگی شاد
بامبو

رنگ

تنالیته سبز
تنالیته سبز

برند

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز

تولیدکننده

خوش سایه تبریز
خوش سایه تبریز