کشور سازنده

بلژیک

رنگ

تنالیته سفید وسیاه

کلاس تردد

کم تردد یا مسکونی

ضخامت

1.88 میلیمتر

ابعاد

رول

عرض

2.44 متر