• "آیا موجودی محصول را استعلام کرده اید؟" یک فیلد لازم است