پرده زبرا خوش سایه پلیسه گلدار کد S 0488 کالیته 15-1