پرده زبرا پلیسه گلدار خوش سایه کد S 0487 کالیته 16-2