پرده زبرا ساده خوش سایه کالیته 27 کد SND 2002 با 23 رنگ