پرده زبرا گل چاپی زردوز خوش سایه کالیته 28-1 کد ZBB 12001