پرده زبرا چاپی زردوز خوش سایه کالیته 28-2 کد ZBB 12005