پرده زبرا برگ چاپی زردوز خوش سایه کالیته 28-4 کد ZBB24008