پرده زبرا گلدوزی زردوز خوش سایه کالیته 29-1 کد ZB 48012