پرده گلدوزی زردوز زبرا خوش سایه کالیته 29-3 کد ZP 24102