استاندارد سایش

AC-4

سطح قابل پوشش هر بسته

1.418

شیار بین تایل ها

شیار v نرم

رویه برجسته

بله

ضخامت

12 میلیمتر

ابعاد

121.5x19.7

رویه براق