انواع پرده پلیسه۱۳۹۷/۸/۱۴ ۱۹:۰۲:۳۰

انواع پرده پلیسه

پلیسه با بازشو نخ

پرده پلیسه آویز نخی

پرده پلیسه با بازشو زنجیری

پرده پلیسه آویز زنجیری

پلیسه با بازشو دستی

پرده پلیسه دستی یکطرفه

پرده پلیسه با بازشو دستی دوطرفه

پرده پلیسه دستی دوطرفه