انواع پرده پلیسه ۱۳۹۷/۴/۲۱ ۱۶:۱۰:۵۸

انواع پرده پلیسه

پرده پلیسه آویز نخی

پرده پلیسه آویز زنجیری

پرده پلیسه دستی یکطرفه

پرده پلیسه دستی دوطرفه